Gebruikte reuen

Onderstaande reuen hebben in de laatste 12 jaar een bijdrage geleverd aan onze fokkerij.

1e rij v.l.n.r.  Jackstaff Spanish Gold,  Aymstaff Tommy Tee, Ch. Staffmate Around the World, Albermabull Ice White, Ch. Alchemist of Spirit St

2e rij v.l.n.r. Ch. Crossguns Tom Jones, Ch. Highbourne Bureaucracy, Ch. Kahols Black Magic. en Ch. Carnig Positive Profile

3e rij v.l.n.r.  Terracota Hells Angel, Ch. Stormbull Solo en Ch. Megabyte Black Bomber